תקנון אתר

שדות אונליין

מבוא

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של חברת שדות sadot-online.co.il (להלן: “האתר” ).
האתר בבעלות ובניהול חברת שדות הנמצאת ברחוב החינוך העברי 8 נתניה .
באמצעות אתר זה ניתן לבצע רכישות של מוצרים, וכן לבצע הזמנה עד לבית הלקוח (להלן: “השירות” ).
עצם השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, ולא תהיה למזמין השירות (להלן: “הלקוח” ) או למי מטעמו טענה ו/או תביעה נגד שדות ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או חברה הקשורה אליה.
הדברים יחולו אף על המשתמש באתר, גם אם לא ביצע הזמנה בפועל.
שדות תהא רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי ללקוח ולמשתמש באתר, לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי שדות, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
גלישתך או שימושך באתר לאחר ביצוע שינויים כאמור, יעידו על הסכמתך לשינויים אלו.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
שדות תהא רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

הרשאים לקנות באתר

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כדין כרטיס אשראי בתוקף, המכובד בישראל, ובכפוף לכך שנמסרו כל פרטי ההזמנה בהתאם לאמור בתקנון זה, ובהתאם לאזורים בהם ניתן השירות.
שדות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ללקוח ו/או משתמש מסוים, מכל סיבה שהיא, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

אזור פעילות אתר שדות

יובהר כי המכירה של כל המוצרים נעשית אך ורק בגבולות ישראל.
השירות יינתן באזורים מסוימים בלבד ברחבי הארץ, אשר נקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של שדות. שדות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אזורי השירות וזאת מבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת.
יובהר עוד, כי השירות באתר שדות אפשרי אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי הלקוח הינה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

שימושים אסורים באתר

ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש שדות אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים:
שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו”ב (להלן: “התוכן” ) לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו.
לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.
תהליך הרכישה והתשלום בגין המוצרים
לקוח המבצע רכישה באמצעות האתר, יבחר את המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש מתוך רשימת המוצרים באתר (להלן: “ההזמנה” ).
בעת מילוי ההזמנה, יבחר הלקוח במועד האספקה המבוקש, בהתאם ללוח זמני המשלוחים אשר מפורט בתקנון. מועד האספקה המינימאלי יהיה בטווח של 3 ימי עסקים ממועד האספקה המבוקש.
עם סיום ההזמנה, יזין הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו. פרטי כרטיס האשראי שהוזנו יישמרו עד לביצוע ההזמנה בפועל על ידי נציגי שדות והעברת המוצרים בקופה. עם העברת המוצרים בקופה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח.
מובהר בזה, כי אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL, כפי שתחיל ותנהיג בעלת האתר שדות,
בעת מילוי ההזמנה, יוצגו בפני הלקוח מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשריים, אשר יהיו כפופים לתנאי האשראי המקובלים על שדות,
שדות תהא רשאית להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
התשלום באתר שדות ותבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. זאת, בכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט.
בסיום תהליך ההזמנה יקבל הלקוח דואר אלקטרוני ובו פרטי ההזמנה, לרבות מספר הזמנה ייחודי, אשר יהווה אסמכתא.
פרט לעריכת ההזמנה ולפרטי כרטיס האשראי, ימלא הלקוח פרטים נוספים הנחוצים לשם ביצוע המשלוח עד לביתו, כגון: שם, טלפון, כתובת וכיו”ב.
הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שימסור, וכל תקלה שתתרחש בשל מסירת פרטים לקויה (לרבות חלקית) הינו באחריותו בלבד.
הלקוח מתחייב להיות נוכח במען שמסר בהזמנה, על מנת ששליחי שדות יוכלו למסור לידיו את המוצרים המוזמנים.
שדות תהא רשאית למסור את המוצרים לידי מי שיהיה נוכח במקום או להשאירם בסמוך לדלת במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת אספקת ההזמנה.
יובהר, כי במקרה בו ההזמנה לא נמסרת במקום ללקוח ומשכך מושארת בסמוך לדלת הלקוח, האחריות על טריות המוצרים ומועד תפוגתם תחול על הלקוח. שדות לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, שבר, קלקול, נזק וכיו”ב, שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת. כמו כן, הלקוח לא יוכל לבוא בטענות ו/או תביעות ו/או בדרישות כלשהן, לשדות ויחויב במלוא סכום ההזמנה והמשלוח.
מינימום הזמנה אשר תזכה את הלקוח באפשרות השימוש בשירות, הוא בסך 150₪, ודמי המשלוח בהם יחויב הלקוח הם בסך 24.90 ₪ ללא קשר לגודל המשלוח.
שדות  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום המינימום להזמנה ואת דמי המשלוח מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המוצרים אשר יסופקו ללקוח ייארזו בהתאם למדיניות האריזה הנהוגה בחברת שדות , וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה בנוגע לאריזה.

אזור הפעילות ושעות הפעילות - אתר שדות

השירות שניתן במסגרת אתר שדות מוענק באזורים מסוימים בלבד, המשתנים ומתעדכנים מעת לעת.
מילוי הזמנה באתר שדות יהיה אפשרי בכל שעות היממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או מכל סיבה אחרת.
שדות תהא רשאית לשנות ולעדכן את שעות הפעילות של השירות, מועדי ההזמנות ומועדי האספקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.
על אף האמור בתקנון זה, יובהר, כי עלולים לחול שינויים או חריגות במועדי האספקה ובשעות הפעילות, ולא יהיה בדבר כדי להקים לשדות אחריות.
יובהר עוד, כי אי עמידת שדות במועד האספקה המבוקש לא תפטור את הלקוח מחובתו לשלם לשדות בגין ההזמנה.

המוצרים

באתר נמכרים מוצרי מזון ומצרכים אחרים אשר משווקים על ידי שדות, והכל כפי שמופיע ברשימות המוצרים באתר.
שדות אינה מחויבת לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, ואף תהיה רשאית להוסיף ו/או להחליף ו/או לשנות את היצע המוצרים המוצגים באתר, זאת מבלי ליתן על כך הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הטובה ביותר. שדות לא תהא אחראית לפער בין נראות המוצר המבוקש באתר לבין המוצר בפועל.
שדות תהא רשאית לספק ללקוח תחליפים למוצרים חסרים בהתאם להזמנת הלקוח. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי, במידה שאינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא המחיר עבור המוצר שיוחזר.
שדות אינה אחראית בשום דרך לחוסר כזה או אחר במוצר שנבחר בהזמנה של הלקוח.
יובהר, כי לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של שדות .
במסגרת ההזמנה (או מספר הזמנות) רשאי יהיה הלקוח להזמין אך ורק כמות סבירה של מוצרים, ולא תאושר רכישה של מוצרים בסיטונאות. סבירות הכמות הינה לשיקול דעתה הבלעדי של שדות .

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן לחשבונית והן להזמנה שתימסר לו בעת האספקה על ידי השליח.
במקרה של אי התאמה בין המוצרים בהזמנה לבין המוצרים שסופקו בפועל, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון לעניין המוצרים שסופקו, באחריות הלקוח ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות בתוך 12 שעות ממועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההחלפה ו/או ההשלמה ו/או ההחזרה של המוצרים, ובהתאם לכך את החיוב ו/או הזיכוי הכספי ללקוח, לפי העניין ולפי כל דין.
בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.

ביטול / שינוי הזמנה

שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי הלקוח תתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של שדות שתעשה כל מאמץ לאפשר זאת כמתבקש על ידי הלקוח.
הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 8 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה בימים א’-ה’ עד השעה 16:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 08:00.
לאחר שסופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא יהיה ניתן לשנותה ו/או לבטלה, בכפוף לסעיף 8 לתקנון זה.
ביטול ו/או שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני, בשעות פעילותו.
יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שדות כפי שתהא מעת לעת.

שירות לקוחות

שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות בימים א’-ה’ בשעות 09:00 עד 23:00. יום ו’ וערבי חג בשעות 08:00 עד 12:00.
ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות מספר טלפון 0546679990 או בדואר אלקטרוני בכתובת info@sadot.co.il

זמינות ואחריות

שדות עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
שדות רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת.
האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ושדות רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על ידי צדדים ו/או משתמשים אחרים.
למרות שדות נוקטת בכל המאמצים כדי להציג מידע מדויק ומהימן באתר, שדות לא תהיה אחראית לזמינות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר ו/או הוראות ו/או המלצות, בין אם באמצעות מלל, שמע או קטעי וידאו. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
שדןת ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הפועלים בשמה אינם אחראים כלפיך לכל שינוי, הפסקה זמנית ו/או הפסקה לצמיתות של האתר.
שדות לא תהא אחראית ו/או מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או סעד בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.
שדות אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד’.

אבטחת מידע

פרטי המידע האישי אשר יהיו ברשות שדות יישמרו בצורה מאובטחת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981.
שדות נעזרת באמצעי אבטחה כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
על אף האמור, שדות אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו.
לפי-כך, מובהר בזאת כי שדות לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

הדין החל

השימוש באתר אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין שדות או מי מטעמה בשום אופן.
על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי.
סמכות השיפוט הייחודית ניתנת לבית משפט שלום ראשון לציון, או לבית משפט מחוזי מרכז לוד בלבד, לפי העניין.
בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.

יצירת קשר

מנהל סניף אינטרנט- Info@sadot-online.co.il